Projekt Šablony II


Název projektu:
ZŠ a MŠ Loukov
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015027
Zahájení realizace projektu: 1.9.2019
Ukončení realizace projektu: 31.8.2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 869 927 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cíle výzvy Šablony II

 • Podpora společného vzdělávání
  – Personální podpora (např. školní asistent, speciální     pedagog, školní psycholog, chůva)
  – Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
 • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
 • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
 • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

 

Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Nastavené šablony MŠ:

2.I/1    Školní asistent – personální podpora MŠ                          
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 32 týdnů
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

2.I/12 Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga MŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vzdělávacích jednotek (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro jednu třídu/skupinu dětí.

2.I/15 Komunitně osvětová setkávání
Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy.  Mateřská škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti z mateřské školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři. Pro zachování komunitního charakteru aktivity je nutné zapojení jednotlivých aktérů (zástupců mateřské školy, rodičů, externí organizace/externího odborníka, případně i dětí) do přípravy, realizace i vyhodnocení aktivity. Komunitně osvětové setkání musí podpořit rozvoj kompetencí dětí v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.

Nastavené šablony ZŠ: 

2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky-

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ  – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků. Klub bude probíhat každé pololetí po dobu dvou let

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchemCílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk). Doučování bude probíhat 2 pololetí.

2.II/19 Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

2.II/20 Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

ŠD

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta školním družinám a školním klubům.  Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem. ŠD/ŠK musí identifikovat alespoň tři účastníky ohrožené školním neúspěchem.

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.